Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

112

Реализирани

35

Нереализирани

39

Во тек

38

Вработувања

Најавени

38.551

вработени

4.415

Нереализирани

34.136

Вредност на инвестиции

Најавени

3,19 млд. евра

Инвестирани

284,46 мил. евра

Нереализирани

2,91 млд. евра