Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

24

Реализирани

10

Нереализирани

7

Во тек

7

Вработувања

Најавени

20.980

вработени

12.972

Нереализирани

8.008

Вредност на инвестиции

Најавени

605,77 мил. евра

Инвестирани

251,42 мил. евра

Нереализирани

354,35 мил. евра