Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Нереализирани

1

Во тек

2

Вработувања

Најавени

2.700

вработени

20

Нереализирани

2.680

Вредност на инвестиции

Најавени

253,50 мил. евра

Инвестирани

10,44 мил. евра

Нереализирани

243,06 мил. евра