Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

4

Реализирани

1

Во тек

3

Вработувања

Најавени

980

вработени

73

Нереализирани

907

Вредност на инвестиции

Најавени

48 мил. евра

Инвестирани

10,97 мил. евра

Нереализирани

37,03 мил. евра