Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

5

Реализирани

2

Нереализирани

2

Во тек

1

Вработувања

Најавени

2.450

вработени

81

Нереализирани

2.369

Вредност на инвестиции

Најавени

224 мил. евра

Инвестирани

10,94 мил. евра

Нереализирани

213,06 мил. евра