Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

5

Реализирани

2

Нереализирани

2

Во тек

1

Вработувања

Најавени

4.000

вработени

1.403

Нереализирани

2.597

Вредност на инвестиции

Најавени

74 мил. евра

Инвестирани

17,86 мил. евра

Нереализирани

56,14 мил. евра