Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Нереализирани

2

Во тек

1

Вработувања

Најавени

580

вработени

1

Нереализирани

579

Вредност на инвестиции

Најавени

53 мил. евра

Инвестирани

2,69 мил. евра

Нереализирани

50,31 мил. евра