Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

100

вработени

7

Нереализирани

93

Вредност на инвестиции

Најавени

0 евра

Инвестирани

0 евра

Нереализирани

0 евра