Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

10

Реализирани

4

Нереализирани

2

Во тек

4

Вработувања

Најавени

10.900

вработени

2.928

Нереализирани

7.972

Вредност на инвестиции

Најавени

386,12 мил. евра

Инвестирани

27,47 мил. евра

Нереализирани

358,65 мил. евра