Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

9

Реализирани

4

Нереализирани

3

Во тек

2

Вработувања

Најавени

670

вработени

492

Нереализирани

178

Вредност на инвестиции

Најавени

44 мил. евра

Инвестирани

21,10 мил. евра

Нереализирани

22,90 мил. евра