Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

200

вработени

0

Нереализирани

200

Вредност на инвестиции

Најавени

4,65 мил. евра

Инвестирани

0 евра

Нереализирани

4,65 мил. евра