Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

26

Реализирани

8

Нереализирани

12

Во тек

6

Вработувања

Најавени

8.270

вработени

2.214

Нереализирани

6.056

Вредност на инвестиции

Најавени

579,37 мил. евра

Инвестирани

179,70 мил. евра

Нереализирани

399,67 мил. евра