Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Реализирани

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

1.110

вработени

710

Нереализирани

400

Вредност на инвестиции

Најавени

20 мил. евра

Инвестирани

24,41 мил. евра

Нереализирани

-4,41 мил. евра