Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

1.500

вработени

581

Нереализирани

919

Вредност на инвестиции

Најавени

19 мил. евра

Инвестирани

0 евра

Нереализирани

19 мил. евра