Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

4

Реализирани

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

3.300

вработени

434

Нереализирани

2.866

Вредност на инвестиции

Најавени

163 мил. евра

Инвестирани

28,23 мил. евра

Нереализирани

134,77 мил. евра