Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

43

Реализирани

13

Нереализирани

17

Во тек

13

Вработувања

Најавени

26.730

вработени

6.863

Нереализирани

19.867

Вредност на инвестиции

Најавени

1,16 млд. евра

Инвестирани

248,05 мил. евра

Нереализирани

907,75 мил. евра