Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

138

Во тек

44

Вработувања

Најавени

16.370

вработени

1.527

Нереализирани

14.843

Вредност на инвестиции

Најавени

1,24 млд. евра

Инвестирани

41,87 мил. евра

Нереализирани

1,20 млд. евра