Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

1

Нереализирани

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

200

вработени

17

Нереализирани

183

Вредност на инвестиции

Најавени

4 мил. евра

Инвестирани

483,40 илј. евра

Нереализирани

3,52 мил. евра