Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Реализирани

2

Вработувања

Најавени

1.000

вработени

861

Нереализирани

139

Вредност на инвестиции

Најавени

45 мил. евра

Инвестирани

26,10 мил. евра

Нереализирани

18,90 мил. евра