Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

90

вработени

7

Нереализирани

83

Вредност на инвестиции

Најавени

1 мил. евра

Инвестирани

39,14 илј. евра

Нереализирани

960,86 илј. евра