Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

2

Во тек

1

Вработувања

Најавени

370

вработени

117

Нереализирани

253

Вредност на инвестиции

Најавени

0 евра

Инвестирани

148,90 илј. евра

Нереализирани

-148,90 илј. евра