Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Реализирани

1

Вработувања

Најавени

6

вработени

6

Нереализирани

0

Вредност на инвестиции

Најавени

0 евра

Инвестирани

6,75 илј. евра

Нереализирани

-6,75 илј. евра