Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

14

Реализирани

9

Нереализирани

2

Во тек

3

Вработувања

Најавени

14.300

вработени

6.045

Нереализирани

8.255

Вредност на инвестиции

Најавени

451,72 мил. евра

Инвестирани

80,41 мил. евра

Нереализирани

371,32 мил. евра