Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

1

Нереализирани

2

Вработувања

Најавени

2.000

вработени

104

Нереализирани

1.896

Вредност на инвестиции

Најавени

240 мил. евра

Инвестирани

48,86 илј. евра

Нереализирани

239,95 мил. евра