Приказ за сите инвестиции

  Датум на најава на инвестиција

  Број на инвестиции

  Најавени

  138

  Реализирани

  51

  Нереализирани

  43

  Во тек

  44

  Вработувања

  Најавени

  62.701

  вработени

  20.555

  Нереализирани

  42.146

  Вредност на инвестиции

  Најавени

  3,79 млд. евра

  Инвестирани

  637,20 мил. евра

  Нереализирани

  3,15 млд. евра