Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

26

Реализирани

16

Нереализирани

4

Во тек

6

Вработувања

Најавени

24.150

вработени

15.864

Нереализирани

8.286

Вредност на инвестиции

Најавени

597,50 мил. евра

Инвестирани

343,30 мил. евра

Нереализирани

254,20 мил. евра