Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

4

Реализирани

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

360

вработени

129

Нереализирани

231

Вредност на инвестиции

Најавени

5 мил. евра

Инвестирани

427,49 илј. евра

Нереализирани

4,57 мил. евра