Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

7

Реализирани

1

Нереализирани

5

Во тек

1

Вработувања

Најавени

4.250

вработени

3

Нереализирани

4.247

Вредност на инвестиции

Најавени

520 мил. евра

Инвестирани

97,41 мил. евра

Нереализирани

422,59 мил. евра