Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

15

Реализирани

10

Нереализирани

2

Во тек

3

Вработувања

Најавени

1.891

вработени

560

Нереализирани

1.331

Вредност на инвестиции

Најавени

41,56 мил. евра

Инвестирани

1,48 мил. евра

Нереализирани

40,08 мил. евра