Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

7

Нереализирани

5

Во тек

2

Вработувања

Најавени

2.050

вработени

1

Нереализирани

2.049

Вредност на инвестиции

Најавени

296,94 мил. евра

Инвестирани

25,42 илј. евра

Нереализирани

296,91 мил. евра