Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

5

Реализирани

2

Нереализирани

2

Во тек

1

Вработувања

Најавени

2.450

вработени

81

Нереализирани

2.369

Вредност на инвестиции

Најавени

224 мил. евра

Инвестирани

9,96 мил. евра

Нереализирани

214,04 мил. евра