Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

1

Во тек

2

Вработувања

Најавени

1.120

вработени

15

Нереализирани

1.105

Вредност на инвестиции

Најавени

15,80 мил. евра

Инвестирани

1,92 мил. евра

Нереализирани

13,88 мил. евра