Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Нереализирани

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

100

вработени

0

Нереализирани

100

Вредност на инвестиции

Најавени

10 мил. евра

Инвестирани

922,09 илј. евра

Нереализирани

9,08 мил. евра