Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

8

Реализирани

3

Нереализирани

5

Вработувања

Најавени

1.370

вработени

106

Нереализирани

1.264

Вредност на инвестиции

Најавени

57 мил. евра

Инвестирани

12,75 мил. евра

Нереализирани

44,25 мил. евра