Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

1.000

вработени

56

Нереализирани

944

Вредност на инвестиции

Најавени

551 мил. евра

Инвестирани

24,68 мил. евра

Нереализирани

526,32 мил. евра