Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

70

вработени

5

Нереализирани

65

Вредност на инвестиции

Најавени

14 мил. евра

Инвестирани

79,70 илј. евра

Нереализирани

13,92 мил. евра