Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

10

Реализирани

4

Нереализирани

2

Во тек

4

Вработувања

Најавени

10.900

вработени

3.204

Нереализирани

7.696

Вредност на инвестиции

Најавени

386,12 мил. евра

Инвестирани

29,20 мил. евра

Нереализирани

356,93 мил. евра