Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Реализирани

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

2.400

вработени

576

Нереализирани

1.824

Вредност на инвестиции

Најавени

220 мил. евра

Инвестирани

63,64 мил. евра

Нереализирани

156,36 мил. евра