Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

7

Реализирани

3

Нереализирани

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

2.550

вработени

127

Нереализирани

2.423

Вредност на инвестиции

Најавени

155,70 мил. евра

Инвестирани

12,19 мил. евра

Нереализирани

143,51 мил. евра