Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Реализирани

1

Вработувања

Најавени

150

вработени

550

Нереализирани

-400

Вредност на инвестиции

Најавени

10 мил. евра

Инвестирани

3,18 мил. евра

Нереализирани

6,82 мил. евра