Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

9

Реализирани

4

Нереализирани

3

Во тек

2

Вработувања

Најавени

670

вработени

492

Нереализирани

178

Вредност на инвестиции

Најавени

44 мил. евра

Инвестирани

22,31 мил. евра

Нереализирани

21,69 мил. евра