Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

11

Реализирани

6

Нереализирани

2

Во тек

3

Вработувања

Најавени

5.190

вработени

3.287

Нереализирани

1.903

Вредност на инвестиции

Најавени

45,50 мил. евра

Инвестирани

39,23 мил. евра

Нереализирани

6,27 мил. евра