Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

500

вработени

37

Нереализирани

463

Вредност на инвестиции

Најавени

406 мил. евра

Инвестирани

15,96 мил. евра

Нереализирани

390,04 мил. евра