Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

4

Реализирани

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

250

вработени

154

Нереализирани

96

Вредност на инвестиции

Најавени

25 мил. евра

Инвестирани

1,11 мил. евра

Нереализирани

23,89 мил. евра