Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

2

Нереализирани

1

Вработувања

Најавени

4.300

вработени

6.057

Нереализирани

-1.757

Вредност на инвестиции

Најавени

55 мил. евра

Инвестирани

26,55 мил. евра

Нереализирани

28,45 мил. евра