Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

3

Вработувања

Најавени

2.750

вработени

1.426

Нереализирани

1.324

Вредност на инвестиции

Најавени

35 мил. евра

Инвестирани

13,09 мил. евра

Нереализирани

21,91 мил. евра