Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Нереализирани

1

Вработувања

Најавени

2.000

вработени

0

Нереализирани

2.000

Вредност на инвестиции

Најавени

200 мил. евра

Инвестирани

4,58 илј. евра

Нереализирани

200 мил. евра