Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

120

вработени

4

Нереализирани

116

Вредност на инвестиции

Најавени

12 мил. евра

Инвестирани

14,30 илј. евра

Нереализирани

11,99 мил. евра