Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

1

Нереализирани

2

Вработувања

Најавени

1.070

вработени

9

Нереализирани

1.061

Вредност на инвестиции

Најавени

251,30 мил. евра

Инвестирани

17,71 илј. евра

Нереализирани

251,28 мил. евра