Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

29

Реализирани

14

Нереализирани

6

Во тек

9

Вработувања

Најавени

9.631

вработени

1.498

Нереализирани

8.133

Вредност на инвестиции

Најавени

990,30 мил. евра

Инвестирани

189,49 мил. евра

Нереализирани

800,81 мил. евра